afsharcr

بیمارستان افشار

مرکز قلب با کادری مجرب بزرگترین مرکز تحقیقاتی توانبخشی قلب در جنوب شرق کشور می باشد.

مرکز قلب افشار شامل بیمارستان محمدصادق افشار، مرکز تحقیقات قلب و عروق و مرکز توانبخشی قلب است. این وب سایت توسط گروه آرشیو پیاده سازی شده است.