Untitled 1 28552

کوثر یزد

کوثر یزد با رویکردی مبتنی بر اشتغال به فعالیت های اقتصادی در امور عمرانی و صنعتی در بخش هایی مانند صنعت، معدن، کشاورزی، امور بازرگانی و خدمات فعالیت می کند. این وب سایت توسط گروه آرشیو پیاده سازی شده است.